นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เดินทางให้กำลังใจผู้เคยปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาศัยอยู่ต่างภูมิภาคและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดอุบลราชธานี

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตาม ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู ครอบครัวผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาศัยอยู่ต่างภูมิภาคและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7 ครอบครัว  และมี นายณัฐวุฒิ จินารัตน์ นิติกร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุบลราชธานี เข่าร่วมที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

​ ​ ​ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.กล่าวว่า การเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 7 ครอบครัว มีครอบครัว ส.อ.พุทธา โพธิจักร ครอบครัว จ.ส.อ.มงคล แก้วแสงอ่อน ครอบครัว อส.ทพ.สังคม เรืองรุง ครอบครัว ส.อ.อุทัย ฐิตนสาร ครอบครัว จ.ส.อ.เอนก ศรีสุวรรณ และครอบครัว สต.ชาญณรงค์ ว่องไว โดยดูความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ รวมถึงติดตามผลจากการช่วยเหลือจากภาครัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยทาง ศอ.บต.ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องทุนการศึกษาบุตรของผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงอาชีพหลังจากจบการศึกษา เพื่อให้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติสุข

 

 

​  ​หลังจากนั้นในวันเดียวกันนี้ได้เดินทางพร้อมคณะไปยังบ้าน พันเอก พิชิต คำรัตน์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ และบ้าน อส.ทพ.ทรงเดช บังพรม ต.ขามใหญ่ อ.เมือง เพื่อติดตามความเป็นอยู่ พร้อมส่งความห่วงใยจากเลขาธิการ ศอ.บต. และรัฐบาล ถึงครอบครัวของผู้สูญเสีย ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากด้านจำนวนเงินตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว การติดตาม ฟื้นฟู ดูแลด้านคุณภาพชีวิต ก็เป็นอีกภารกิจ ที่ทาง ศอ.บต.และรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับผู้ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ได้รับผลดระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่อาศัยอยู่ต่างภูมิภาค ทั้งนี้เพราะ

 

 

“บุคคลเหล่านี้ ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ศอ.บต.และรัฐบาล พร้อมจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ”นายสนั่น กล่าว