สงขลา – วาระที่ 11 รุกแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้น เลือกชุมชนต้นแบบ ผลักดันโรงเรียนสีขาว ใช้กิจกรรมทู บี นัมเบอร์วัน ดึงเยาวชนพ้นยาเสพติด “รองผู้ว่าฯไพโรจน์” เดินหน้าป้องกัน-ปราบปราม-บำบัด

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา 12 วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ใน วาระที่11 “แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้น” ด้วยแผนการขับเคลื่อนที่กำหนดเป็น 4 แนวทาง ได้แก่

  1. โครงการชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ
  2. โครงการโรงเรียนสีขาว
  3. โครงการ TO BE NUMBER ONE
  4. การเร่งปราบปรามผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้รับผิดชอบวาระที่ 11 กล่าวว่า การขับเคลื่อนวาระที่ 11 แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้นเป็นการทำงานเชิงรุก โดยมอบหมายให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

เริ่มต้นด้วยการคัดเลือก “ชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ” โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละอำเภอสำรวจในพื้นที่ที่

มีความเข้มแข็ง หมู่บ้านที่ป้องกันยาเสพติด เพื่อเป็นต้นแบบของชุมชน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือก

ต่อด้วยการขับเคลื่อน “โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายเป็นแกนหลัก ได้กำชับเน้นย้ำให้มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการ

“ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาติดตามเรื่องยาเสพติด ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ต้องบูรณาการทำควบคู่กันทุกส่วน ทั้งการป้องกันปราบปราม และการบำบัด จึงเกิดผลสัมฤทธิ์ ปัญหาเหล่านี้ลดลงอย่างแน่นอน”