สงขลา – บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conferenc ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะกรรมการที่ปรึกษา) นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมรำลึก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา , นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สวนประวัติศาตร์พลเอกเปรมฯ , โรงเรียนมหาวชิราวุธ , โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เรื่อง “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม” เพื่อแสดงความคารวะและไว้อาลัย จังหวัดสงขลา จึงได้แจ้งทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ดำเนินการลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 2 มิถุนายน 2562 และให้ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐ แต่งกายไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562-17 มิถุนายน 2562 รวม 21 วัน

เนื่องจาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดี มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี องคมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี ทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และประเทศชาติ คำกล่าวที่คนไทยทุกคนต่างนำมาเป็นข้อปฏิบัติและเตือนใจอยู่เสมอ นัานคือ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

จังหวัดสงขลา จึงได้บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งแทนคุณแผ่นดิน โดยในเบื้องต้น แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแรก เริ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มายังสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรมฯ ส่วนเส้นทางที่ 2 วิ่งจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ มายังสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรมฯ โดยจะมีจุดรวมพลที่บริเวณห้าแยกน้ำกระจาย ซึ่งประชาชนผู้ที่สนใจสามารถสวมใส่เสื้อสีดำเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดเส้นทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งในระยะ 21 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 4 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ , กิจกรรมการแปรอักษร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” , การยืนสงบนิ่ง 99 วินาที , การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติพลเอกเปรมฯ ,

การบรรเลงเพลงจากบทประพันธ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์, การเล่าเรื่องเมืองสงขลา เรื่องพลเอกเปรม , การจัดสร้างบาตรสแตนเลส ขนาดใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 99 ใบ เพื่อนำไปถวายวัดในจังหวัดสงขลา จำนวน 99 วัด ซึ่งกำหนดจัดงานสมโภชบาตร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ , กิจกรรมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 9 กันยายน 2562 ณ วัดมหัตตมังคราราม (วัดหาดใหญ่ใน), กิจกรรมบวชสามเณร จำนวน 99 รูป ระหว่างวันที่ 29 กันยายน- 12 ตุลาคม 2562 ของโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา เป็นต้น และยังเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ “99 ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งเป็นศูนย์โรคหัวใจครบวงจรในการช่วยเหลือผู้ป่วยอีกด้วยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ชาวสงขลา ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินมาอย่างยาวนาน

ที่มาข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา /ภาพ : โปรดปราน บุญธรรม KTSKive