วันที่ 28 กันยายน 2561 – กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือ มท 0808.2/ว5547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดงานประเภทต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ