“เกษตรกรรุ่นใหม่” หัวใจสำคัญในการพัฒนา! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวที Young Smart Farmer แลกเปลี่ยนเรียนรู้-เพื่อนคู่คิด เชื่อมเครือข่ายสู่ความเข้มแข็ง

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ตามบทบาทหน้าที่และตรงความต้องการของเครือข่าย Young Smart Farmer ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี ผู้เข้าร่วมกว่า 280 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ม่งุ เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในภาคการเกษตร นั่นคือ “เกษตรกรรุ่นใหม่” เพราะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยใช้การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันมีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเตรียมพร้อมสร้างบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ให้มีความทันสมัยและการเกษตรอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 และได้พัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทศาสตร์ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีแนวคิดสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการบริหารจัดการการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1,098 22-28 กรกฎาคม 2562