กอ.รมน.จว.สข. มุ่งพัฒนาเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในโครงการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วันนี้ (11 ก.ย. 2562) ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ (หลังใหม่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มอบหมายให้กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “โครงการ ประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” โดยมี พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากร บุคคลากรด้านการประสานงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจำนวน 150 คน


จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ที่ทวีความรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ได้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากต้อง นำงบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือ รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะ ถนนหนทาง สิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค


กองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 1 มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจหลักที่มีบทบาท และหน้าที่ อำนวยการประสารงานกำกับดูแล และเสริมสร้างการปฎิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และการแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัย หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ภายใน ราชอาณาจักรทุกรูปแบบของจังหวัดสงขลารวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการปฎิบัติปกป้องสถาบันหลักของ ชาติ และสร้างความสามัคคีของคนในชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ มีจิตสำนึก ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระงับภัยต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน บุคคลอื่น และเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสอนและเทคนิคการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย