มท.2 ประธานเปิดงานวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน พร้อมมอบนโยบาย ตำบลขับขี่ปลอดภัย

เช้านี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพิ่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกล่าวรายงานโดย นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 20,000 คน ทั้งนี้รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ การสร้างวินัยในการใช้รถใชถนนให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ได้ให้นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอุบัติทางถนนระดับพื้นที่ เพื่อช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในระยะแรกคือ การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น ให้เป็นกลหลักในการสร้างการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบกฏหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฏหมาย การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เพิ่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ซึ่งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งข่นนั้น ต้องอาศัยความจรวมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ในระดับตำบล สามารถลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างน้อย 1 ราย จะทำให้ภาพรวมของประเทศมีสถิติการเสียชีวิต จากการใช้รถใช้ถนนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม