สงขลา – อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา รับรางวัลชนะเลิศ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ที่ขับเคลื่อนการจัดการขยะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่หน่วยงานในพื้นที่

วันนี้ (30 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่รางวัลการประกวด “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด โดยรางวัลชนะเลิศอำเภอสะอาด ประจำปี 2562 ได้แก่ อำเภอบางกล่ำ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอสะอาด ได้แก่ อำเภอคลองหอยโข่ง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอสะอาด ได้แก่ อำเภอนาหม่อมและรางวัลชมเชยอำเภอสะอาด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ อำเภอสทิงพระและอำเภอรัตภูมิ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่หน่วยงานอื่นอีกด้วย

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พศ. 2562 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “สงขลาสะอาด” ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดแนวทางการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (อปท. สะอาด) และอำเภอสะอาด โดยในการคัดเลือกแต่ละระดับจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ เพื่อสร้างกลไกเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน และสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ที่มาภาพข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด อรรคพงษ์-วิทยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา