ททท.หาดใหญ่ จัดกิจกรรม ลดโลกเลอะ ชวนชาวคลองแห เก็บขยะหวังกระตุ้นนักท่องเที่ยว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

1 ธันวาคม 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมืองไทยสุดใน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลดโลกเลอะ” ได้รับเกียรติจาก นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีโครงการเพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างจิตสํานึกให้กับ นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของการทํากิจกรรม CSR ในแหล่งท่องเที่ยว หรือชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ททท. สํานักงานในประเทศทั้ง 45 สํานักงาน โดยกําหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นวัน Big Cleaning Day เมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ

ททท. สํานักงานหาดใหญ่ ได้เลือกตลาดน้ำคลองแห เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตลาด น้ำคลองแหเป็นตลาดน้ำแห่งแรกในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่เปิดให้บริการมานานถึง 10 ปี โดยจะเปิดทุก วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ถือได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย

“ตลาดน้ำคลองแห เป็นตลาดน้ำแห่งแรกแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีมาตรการในการรักษาความสะอาด อีกทั้งผู้ประกอบการยัง ร่วมมือกันใช้ภาชนะที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม จนทําให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของตลาดน้ําคลองแห”