วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายสมพงศ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กฟภ. ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดมหาการ อ.ระโนด จ.สงขลา

การทอดกฐินสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รวบรวมเงินกฐินถวายให้แก่วัดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี

สำหรับกฐินสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคใต้ปีนี้ ยอดกฐินวัดมหาการ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,832,918.- บาท ซึ่งผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเงินเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ก่อสร้างอุโบสถให้แก่วัดมหาการ อ.ระโนด จ.สงขลา ตามเจตนารมณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม