สงขลา – ทม.เขารูปช้าง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562 จาก “นวัตกรรมบันได 4 ขั้น สู่สุขภาวะที่ดีของผู้สูงวัยเมืองเขารูปช้าง”

31 ต.ค.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 53 แห่ง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการบูรณาการและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ในส่วนของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยนายประสงค์ บริรักษ์  หรือ “นายกแบน” นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้เข้ารับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป อันดับ 2 จากโครงการ “นวัตกรรมบันได 4 ขั้นสู่สุขภาวะที่ดีของผู้สูงวัยเมืองเขารูปช้าง” ได้รับเงินรางวัล 3 ล้านบาท ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ประสงค์ บริรักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

สำหรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนั้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานของอปท. และเป็นแรงจูงใจในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีหลักธรรมาภิบาลและคิดค้นนวัตกรรมที่ทำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน พร้อมทั้งแสดงความยินดีและมอบนโยบายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําปี 2562 และหวังว่าองค์กรจะนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างความเจริญในท้องถิ่นต่อไป