คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จับมือ อบจ.พัทลุง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอน พัฒนาการการเรียนการสอนทางวิชาการร่วมกัน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน  ณ ห้องประชุม SC 216 ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะ ฯ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นำโดย นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้บริหารสถานศึกษา

โดยได้ร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ดังนี้

  1. พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน
  2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ
  3. สนับสนุนผู็ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและแหล่งเรียนรู้
  4. ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองผู้เรียน ผู้สอน อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งการวิจัย วิชาการและงบประมาณ