“พลังความรู้ ” ดร.โรส 7 วัน 24 ชั่วโมงที่ “ไม่ห่วง” ความงาม ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน อาจารย์สาวแกร่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ผู้มุ่งมั่นในอุดมการณ์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ประเทศไทย มีการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ”

“โรสมีความฝันว่าอยากให้โอกาสทุกคนสามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลก ควรเร่งส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึง ซึ่งไม่ควรจำกัดเพียงเขาคนนั้นไม่มีโอกาสเข้าถึงด้วยข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนโยบายของโรงเรียนจึงเป็นการสอนเพื่อให้คนทุกระดับเข้าถึงได้ด้วยมาตรฐานการเรียนการสอนแบบสากล และโรสเชื่อว่า ความรู้คือพลัง (Knowledge is Power) ที่จะสร้างสังคมให้เจริญในระดับนานาชาติ”

ดร.โรส หรือ อาจารย์ ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน อ. ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบการศึกษา : Ph.D. in Business and Management, University of Salford, ประเทศอังกฤษ พื้นเพเป็นคนจังหวัดสงขลา


“จากความฝันของเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนนึงที่เกิดในครอบครัวระดับปานกลาง มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่จะพัฒนาการศึกษาให้ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติให้ได้ แต่ก็คิดเสมอว่าด้วยครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางเราจะทำอย่างไร ให้สามารถได้รับการศึกษาในต่างประเทศได้จากเด็กที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษจนถึงชั้น ม.3 เนื่องจากระบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้เอื้อในโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็กเลย แล้วจะทำอย่างไรได้ จึงไปหาหนังสือ สื่อวีดีโอ จากห้องสมุดมาฟัง พูด อ่าน เขียนกับตัวเองด้วยความเพียรพยายามอย่างเต็มกำลังจนสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง”

ปี 2555 การได้รับทุนการศึกษาต่อจากรัฐบาลไทยไห้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ ตอนไปเรียน ณ ประเทศอังกฤษ เรานึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ว่า “ให้พึงนึกในใจไว้ว่าเราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง” การเรียนต่อในต่างประเทศทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา และเรียนรู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของประเทศนั้น ๆ ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าจึงเก็บเกี่ยวทุกรายละเอียดเพื่อจะกลับมาพัฒนาคนไทยต่อไป


หลังจากเรียนจบปริญญาเอกในปี 2559 ก็ได้กลับมาใช้ทุน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ด้วยความที่ตนเองรักในการถ่ายทอดให้ความรู้จึงมีโอกาสได้ร่วมงานเป็นวิทยากร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการจัดการคน การจัดการธุรกิจ การพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ อีกทั้งมีโอกาสได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีสัมมนาระดับนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมในระดับโลก อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ต่าง ๆ การทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง


ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ ทำให้ดิฉันได้เล็งเห็นว่าเราน่าจะต่อยอดความรู้ต่อไป จึงได้มีส่วนในการเป็นผู้อุปถัมภ์ และเป็นที่ปรึกษาหลักอย่างเป็นทางการของ โรงเรียนเดลอคาเดมิค ซึ่ง ตั้งอยู่ ม.1 ตำบลน้ำน้อย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ซึ่งมีพื้นที่ติดภูเขา ในพื้นที่กว้าง 2 ไร่ สงบเงียบเหมาะแก่การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่จะเน้นวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วยการเห็นว่าคนไทยยังมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อยในทุกระดับ จึงได้คุยกับผู้บริหารโรงเรียน และครูชาวต่างประเทศที่สอนอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่เข้าใจบริบทการเรียนรู้ของคนไทยเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากการเรียนสอนในโรงเรียนแล้ว ทางเดลอคาเดมิคยังร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคใต้ มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ในการที่จะสอนภาษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ต้องการ การทำแคมป์ ( Camp) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่าง ๆ ประเทศ (Cultural Exchange Program) ทั้งนี้เนื่องจากดิฉันเห็นว่าการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่ดี การมีผู้ให้ความรู้นั้นที่มีมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก “วันนี้การทำงานในอาชีพอาจารย์ทำให้ดิฉันมีความภูมิใจที่แม้เราจะต้องทำงาน 7 วัน 24 ชั่วโมง เราไม่เคยมีวันหยุดแต่ผลลัพธ์ที่สวยงาม และทรงคุณค่าที่สุดคือการได้ส่งต่อความรู้ การได้แบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ และสำคัญที่สุดอุดมคติที่โรสใช้ในการทำงาน คือ การรักในอาชีพที่ทำ นำความรู้สร้างพลัง ร่วมสร้างสรรค์ ส่งต่อสู่ทุกคนต่อไป”