เดินต่อเข้มข้น!! สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์

                 การเดินทางของเกษตรอินทรีย์  จ.สงขลา ความเข้มข้น ของ SDGsPGS ที่มีการพัฒนาผู้ตรวจแปลง 100 คน ที่ผ่านการอบรมเข้มข้น และ Certify การตรวจแปลง ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จะเป็นการลงปูพรมพื้นที่ทั่วสงขลา   เพื่อนำเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่ครบห่วงโซ่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 100 แปลง รวมพื้นที่ 825 ไร่ และนำเกษตรกรสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ  ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีบทบาท ครบทุกกลไก ทั้งการสร้างมาตรฐานให้เกษตรกร  การพัฒนาเป็นผู้ตรวจแปลง พัฒนา สู่พี่เลี้ยงในรูปแบบ Train the trainer ตลอดจน วางแผนการผลิต การตลาด และกลไก CEO ที่เป็นกลไก Songkhla Organic ที่รองรับการตลาด และมีเป้าหมายสู่  สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ ต่อยอดสู่  Organic Hub of Asian ต่อไป

เรียนรู้ไปด้วยกันกับ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา สู่ สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์