ทัพจิตอาสาฯ สงขลา นับพัน! บุกเรือนจำกลาง-ทัณฑสถานหญิง ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก!

วันนี้ (11 ธ.ค. 62) ที่บริเวณเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ฯลฯ รวมทั้งทหาร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้รับการประสานจากคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข “ทำความดี ด้วยหัวใจ” กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเรือนจำ ทัณฑสถาน เป้าหมาย 25 แห่ง จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2562 , ครั้งที่ 2 ดำเนินการโดยสมัครใจ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 โดยให้ประสานจิตอาสาพระราชทานสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านภายนอกเรือนจำ ทัณฑสถาน เป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับจังหวัดสงขลามีเป้าหมายจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณ “ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” การเก็บขยะมูลฝอย , การตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ , การฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน บริเวณเรือนจำทัณฑสถาน , การทาสีกำแพงบริเวณเรือนจำ และทัณฑสถาน

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.สงขลา