ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความสุข
   “องค์กรแห่งความสุข 4.0”

   วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงแรม เนคก้าไรเฌอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “องค์กรแห่งความสุขยุค 4.0”ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “องค์กรแห่งความสุขยุค 4.0 ” ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรพนักงานให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ เป็นกระบวนการในการพัฒนาพนักงานใน SMEs อย่างมีเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมให้สอดรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคกระแสโลกาภิวัตน์นี้ อันจะนำไปสู่นวัตกรรมในการดำเนินงาน การบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อไป


สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ผู้เข้ารับการสัมมนา เป็นผู้ประกอบการใน จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย เจ้าของกิจการและพนักงาน กว่า 50 คน และมีหน่วยงานเครือข่ายร่วม ออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ข้าร่วมสัมมนา จำนวน 3 หน่วยงาน คือ ธนาคารออมสินเขต สงขลา 2 โรงพยาบาลหาดใหญ่ และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 (สงขลา)


สำหรับการจัดงานวันนี้   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และหวังว่าทุกท่านจะเป็นเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร SMEs ในภูมิภาคที่ประสานงาน ความร่วมมือการส่งเสริมการสร้างสุขใน SMEs ร่วมกัน รวมทั้งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน และมีช่องทางการสื่อสารการสร้างสุขภาวะองค์กรของหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ