จ.ตรัง ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างเยาวชนนักคิด นักสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันนี้ (18 ธ.ค. 62) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน

ตลอดจนเพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นตัวแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับภาค ภาคใต้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่จัดการประกวดในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 9 ประเภท และ 1 องค์ความรู้ ดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 43 ผลงาน

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านประกอบอาชีพ จำนวน 10 ผลงาน

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 6 ผลงาน

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 41 ผลงาน

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ จำนวน 33 ผลงาน

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และสมองกลฝังตัว จำนวน 12 ผลงาน

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และการป้องกันบรรเทาสาธรณภัย จำนวน 18 ผลงาน

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 21 ผลงาน

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชน (Internet of things (IOT) จำนวน 4 ผลงาน

ประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ผลงาน โดยมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง จำนวน 9 แห่ง ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 189 ผลงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา: ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง