วันนี้ (18 ธันวาคม 2562) ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.), ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก

การจัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานราชการจังหวัดสงขลา เป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงาน หรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัด และภารกิจต่าง ๆ สู่การพัฒนาพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

ภายในงานนอกจากการเสวนายามเช้าแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, การนำเสนอวิดีทัศน์ ภารกิจ หน่วยงานเจ้าภาพ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพระพุทธศาสนา) และการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานนวัตกรรม อาทิ ชุดผ้าบาติกป้องกัน UV, กระเป๋าหนังย้อมสีจากธรรมชาติ, กระเป๋าจากใยตาล, ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น, ครีมกันแดดจากสารสกัดมะม่วงเบาเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

“ผมขอบคุณส่วนราชการ และหน่วยงานที่ได้ให้ความมือในการร่วมกิจกรรม พร้อมชื่นชมหน่วยงานเจ้าภาพที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ และที่สำคัญ คือการได้ขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนที่ร่วมทำกิจกรรม และสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางจังหวัดสงขลา ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญให้ได้รับทราบด้วยดีเสมอมา” นายอำพล กล่าว

ผศ.คำรณ พิทักษ์ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หรือ Southern Thailand Science Park ถือเป็นนิคมวิจัยของภาคใต้ เป็นพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัยคุณภาพสูง และมีการบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยพัฒนา เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยบริการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

อีกทั้งส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดธุรกิจซึ่งใช้นวัตกรรมเป็นฐานเพิ่มขึ้นในประเทศอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจที่ใช้องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

“ผมขอเชิญชวนหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้ามาทำวิจัย และพัฒนา มีเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ทรัพยากรวิจัยครบถ้วน ทั้งนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ สร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ผศ.คำรณ กล่าว