วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
‘รับการประเมินโครงการชีววิถี ที่ 1 ระดับประเทศ’

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้มีแนวคิดและแรงจูงใจในการจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ว่า “ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ อยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน

 แบบพอมีพอกินหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ ไม่ใช่หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหรของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่ให้ตัวเอง สำหรับครอบครัว อย่างนั้นมันเกินไป แต่ในหมู่บ้าน หรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกล ไม่ต้องเสียค่าขนส่งอย่างนี้นักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่า ล้าสมัยจริง อาจจะล้าสมัยเพราะว่าคนอื่นเขาก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง รู้สึกไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าการผลิตที่พอเพียงทำได้”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้น้อมนำพระราชดำรัสข้างต้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ

และในปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี “ได้รับรางวัลการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1 การดำเนินภายใน วิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบแปลงสาธิต) และประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้ จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ชุมชนบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา” ซึ่งจากการขยายผลสู่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ราษฎร และชุมชน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว พอมีพอกิน พึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นการตรวจการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่กรุณามาเป็นคณะกรรการตรวจการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ซึ่งเป็นการรับการประเมิน โครงการชีววิถีที่ 1 ระดับประเทศ ซึ่งการประเมินครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ การตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2562 ได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้จุลินทรีย์ (EM) ชุมชนบ้านวังไทร หมู่ 6 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา จำนวน 30 ครัวเรือน

ซึ่งชาวบ้าน และชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนั้น ทางคณะกรรมการจึงได้กล่าวชื่นชม วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และชุมชน บ้านวังไทร ซึ่งดำเนินตามรอยศาสตร์พระราชาได้อย่างสมบูรณ์ และได้สรุปผลในภาพรวมของการตรวจพื้นที่ รวมถึงแนะนำเสนอข้อคิดเห็นเป็นการต่อยอด เพื่อความยั่งยืนต่อไป