“ศรีนครมูลนิธิ” โรงเรียนจีนคู่เมืองหาดใหญ่ ภายใต้การบริหาร “ประธานพรสรรค์” มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่ยุคใหม่ ปูพื้นฐานสู่อาชีวศึกษา

นายพรสรรค์ สันติวรคุณ นายกสมาคมฮากกาหาดใหญ่ ในฐานะ “ประธานมูลนิธิโรงเรียนศรีนคร” อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เผยว่า โรงเรียนศรีนครมูลนิธิมีคณะกรรมการบริหารงานจาก 5 สมาคมจีน ได้แก่สมาคมฮากกา, สมาคมแต้จิ๋ว, สมาคมฮกเกี้ยน, สมาคมไหหลำ และสมาคมกว๋องสิวหาดใหญ่

พรสรรค์ สันติวรคุณ

ปัจจุบัน เปิดการสอนใน 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้อนต้น 20 การศึกษา-เยาวชน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเอกลักษณ์ “โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมจีน” ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ ด้านภาษา วัฒนธรรมจีน และพร้อม
ก้าวสู่สากลอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อชุมชมคนหาดใหญ่ โดยเฉพาะลูกหลาน
คนจีน

“เราเพิ่งผ่านการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหาร ทั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมวางเป้าหมายการพัฒนาไปข้างหน้าในการก้าวสู่ยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 เน้นปูพื้นฐานให้เยาวชนศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา”

สิ่งที่สำคัญสำหรับเยาวชนในยุคนี้คือ “ภาษา” โดยเฉพาะภาษาจีน ที่เป็นอีกหนึ่งภาษาหลักที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อย่างเช่น สนามบินต่างๆ ที่ใช้ภาษาจีนมากขึ้น และผู้ที่มีทักษะภาษาจีนสามารถมีโอกาสในการทำงานมากขึ้น  ฉะนั้น โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ก็ต้องมีบทบาทในการสอนภาษาจีน ให้เน้นหนักในทุกระดับการศึกษา


“ผมเองก็สอนด้วยเช่นกัน อาทิตย์ละ 2 วัน จันทร์และศุกร์ โดยสอนแนะแนวให้กับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 วิชา ได้แก่ การเกษตร การค้า และกฎหมายมหาชน เช่น การปูพื้นฐานเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เด็กมีความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่พื้นฐาน”