มวล. MOU รพ.ไต้หวัน มุ่งพัฒนา สู่มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามความร่วมมือกับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน มุ่งพัฒนารพ.ศูนย์การแพทย์มวล.ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมวล.เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มวล. รองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ได้เดินทางไปลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน เพื่อพัฒนารพ.ศูนย์การแพทย์มวล.ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการทำวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ การส่งนักศึกษาของหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไปสหกิจศึกษาที่โรงพยาบาลในเครือของ Changhua Christian Hospital

เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ การพัฒนาการเรียนการสอน และการทำวิจัยในระดับสากลให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย มีมาตราฐานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลของภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยต่อไป