สงขลา เดินหน้า “ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ปี 63

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “เนื่องจากช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 รวม 5 วัน โดยจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ตลอดจนไปพักผ่อน ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำใหเมีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ”

จังหวัดสงขลาจึงได้ดำเนินงานตามแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และให้จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดความสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้คำขวัญ “ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ตามมาตรการหลัก ประกอบด้วย การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการบริหารจัดการ

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.สงขลา