วันนี้ (๒๕ ธันนวาคม ๒๕๖๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา

อาชีวะแฟร์  Check in The SVC เช็คอินออนไลน์สายอาชีพ โดยมี  ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายภิญโณ  จันทรวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

และ นายมนัสฌาน์ ชูเชิด   ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาสงขลา กล่าวรายงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน


โครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีการนำความรู้ด้านวิชาชีพของตนเองมาประยุกต์ให้เกิดชิ้นงานที่มีคุณภาพ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านวิชาการและด้านวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ความก้าวหน้าสู่อาชีพ

การแสดงผลงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ในตลาดนัดวิชาการ และมีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

รวมไปถึงการแสดงของตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคใต้

ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้เช้าร่วมงานในครั้งนี้อีกทั้งยังเป็นการสำรวจความต้องการที่จะเรียนรู้ สำรวจความชื่นชอบของการเลือกเรียนสาขาวิชาชีพซึ่งถือเป็นหัวใจของการจัดงาน อาชีวะแฟร์”Check in The SVC เช็คอินออนไลน์สายอาชีพ ผู้เรียนอาชีวศึกษาคือบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การใช้ฝีมือแรงงาน ในอนาคตต่อไป