สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โชว์การเพิ่มมูลค่ามะพร้าวภาคใต้

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นำเสนอ มะพร้าวพืชคู่ถิ่นกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคใต้ ในงานพบปะสื่อมวลชน Meet The press ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแถลง 6 นโยบายหลักในการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 358,401 ไร่ มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากภาคกลาง มีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจำนวน 99,331 ครัวเรือน โดยสามารถผลิตมะพร้าวออกสู่ตลาดได้ 402,239 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,468 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ซึ่งในภาคใต้มีเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวจำนวน 46 แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,620 ราย ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1,267 ราย และส่งเสริมการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆทั้งของกินของใช้และเวชสำอางโดยการส่งเสริมเป็นวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกร โดยส่งเสริมให้สามารถแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและได้รับมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด