สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โอกาสครบรอบ 59 ปี ร่วมแบ่งปันความสุขแก่น้อง ๆ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี และรอยยิ้มแห่งความสุข

ช่วงบ่ายวันนี้ (25 ธ.ค. 62) ที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โอกาสครบรอบ 59 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 โดยได้รับเกียรติจากนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานีพัทลุง ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนผู้ปกครอง รวมทั้งนักเรียนของศูนย์สงเคราะห์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี และรอยยิ้มแห่งความสุข

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า ในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของชาวกรมประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสารกับคนหมู่มาก โดยนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดี ๆ รวมทั้งเรื่องสำคัญ ๆ ที่ประชาชนควรรู้ บอกกล่าวกับประชาชนจำนวนมาก ผ่านสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อโซเชียล แต่ในวันนี้ สื่อมวลชนมารวมตัวกันทำกิจกรรมในวาระพิเศษที่ศูนย์สงเคราะห์ฯ แห่งนี้ เพื่อมาดูความน่ารักของน้องๆ มาดูความเสียสละเอาใจใส่ของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้อง ๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมาดูความรักของผู้ปกครองที่มีต่อลูก ๆ ทราบว่าศูนย์สงเคราะแห่งนี้มีภารกิจดูแลน้อง ๆ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นศูนย์สงเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารพร้อมทอดพระเนตรห้องฝึกพูดและห้องกายภาพบำบัดด้วย วันนี้ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกัน ในโอกาสวันข้างหน้าก็คงจะสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีในการช่วยกันทำสิ่งดี ๆ แก่สังคมต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน

สำหรับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 แต่ละปีจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามสถานการณ์และความเหมาะสม บางปีมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน บางปีก็จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในปีนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ครบรอบการก่อตั้ง เป็นปีที่ 59 จึงถือเป็นวาระพิเศษที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยเลือกศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อนำความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์ 6 หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มายังเจ้าหน้าที่ของศูนย์สงเคราะห์ฯ ผู้ปกครอง และน้อง ๆ ในศูนย์สงเคราะห์ฯ แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ เป็นแก้วตาดวงใจของบุคคลในครอบครัวที่ได้ให้ศูนย์สงเคราะห์ฯ แห่งนี้ฝึกหัดพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว

กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 40 ต้น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาบ้า และปลาดุก จำนวน 3,000 ตัว พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่น้อง ๆ ในศูนย์ฯ จำนวน 55 ชุด การมอบเสื้อผ้าซึ่งได้รับบริจาคมาจากบุคลากร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้น้อง ๆ และมอบเงินแก่ศูนย์สงเคราะห์อีกจำนวนหนึ่ง รวมถึงอาหารว่าง และกิจกรรมสันทนาการเพื่อมอบความสุขแก่น้อง ๆ ด้วยเสียงดนตรีจากศิลปินในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT Songkhla ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สวท.สงขลา