สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล สร้างรายได้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพิ่มความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


วันที่ 2 ม.ค. 63 นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอร์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า “จากวิถีชีวิตของชาวเลหรือชาวน้ำ ซึ่งถือเป็นชาติพันธุ์หนึ่งของสังคมไทยที่ดำรงเผ่าพันธุ์มายาวนาน โดยอาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดอันดามันได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล”

สำหรับจังหวัดสตูลนั้น มีชาวเลตั้งถิ่นฐานมากที่สุดที่เกาะหลีเป๊ะ รองลงมาคือที่เกาะบูโหลน มีวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ปัจจุบันชาวเลเป็นชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาสในเรื่องต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์สึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเลมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลจังหวัดสตูลเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเลจังหวัดสตูล

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ได้ร่วมส่งเสริมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลจังหวัดสตูล ได้แก่ การสืบสานประเพณีลอยเรือชาวเลอูรักลาโว้ยเกาะหลีเป๊ะ มีการจัดกิจกรรมจัดขบวนแห่เรือไม้ระกำ , พิธีกรรมลอยเรือสะเดาะเคราะห์ , การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวเล , การสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาวเล และการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชาวเล ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และกิจกรรม “รักษาราชา” ของชาวเลเกาะบูโหลน มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวเล การสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาวเล ในช่วงเดือนมีนาคม เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเลหรือชาวน้ำ โดยนำจุดเด่นทางวัฒนธรรมของตนเองเพื่อให้มีการกินดี อยู่ดี สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา: อนุชา หมัดอาด้ำ/วรัญญา นันตาแก้ว/สวท.สตูล