“ภูเก็ต” ร่วม”มูลนิธิพีชแลนด์”เตรียมฝึกปฏิบัติงาน อาสากู้ภัยระหว่างไทย-จีน สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิพีชแลนด์ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ร่วมกับนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์,นายกิตติ จันทร์รุ่งแสง กรรมการสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นายทศพร เทพบุตร กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศเกาหลี ประจำจังหวัดภูเก็ต นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนะ พรหมดวง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สำคัญของประเทศไทยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับ 2 ปีละกว่า 4 แสนล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง MICE และเป็น 1 ใน 5 ของเมือง Smart City ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาและวางแผนเทคโนโลยีมาใช้ในการวางระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่าเรือต่าง ๆ ทั้ง 24 แห่ง รวมถึงการจัดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อจัดหาเฮลิคอปเตอร์และเรือกู้ชีพกู้ภัย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล สำหรับในส่วนของการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอาสากู้ภัยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต พร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งเฮลิคอปเตอร์ เรือกู้ชีพกู้ภัยของตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยซีล (หน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจม หรือซีล เป็นหน่วยปฏิบัติการสงคราม พิเศษทางเรือ กองทัพเรือไทย)”

นายกิตติ จันทร์รุ่งแสง กรรมการสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า “สำหรับการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มหานครปักกิ่ง มีสมาชิกกู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญ กว่า 2,000 คน มีเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยในประเทศจีน มากกว่า 30 ทีม ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยกู้ภัยของประเทศไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนและจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก และยังเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ภาษา ความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานกับอาสากู้ภัยของประเทศไทย จึงจัดการประชุมเพื่อหารือขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว”

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า “ขอชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญมีความกระตื้อรือร้นในการป้องกันและวางแผนการกู้ภัยพิบัติในระดับพื้นที่ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก”

ด้าน นายโทนี่ เฉิน ที่ปรึกษามูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า “ปฏิบัติการในครั้งนี้ต้องการแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก”

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ช่วยกันสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต ตอนนี้จังหวัดภูเก็ตได้ผ่านไปปฏิบัติเช่นสึนามิมาทุกภาคส่วนร่วมการทำงานเพื่อกู้ภาพลักษณ์กลับมาในระยะเวลา 1 ปีซึ่งเป็นผลงานที่เรามีความภาคภูมิใจและจากเหตุการณ์เรือฟีนิกซ์ล่มเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทำให้เกิดผบกระทบด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น การที่จังหวัดภูเก็ตมีความร่วมมือกับมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดฝึกซ้อมแผนกู้ภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต

เบื้องต้นที่ประชุมมีมติจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการอาสากู้ภัยในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ บริเวณอ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมที่สำคัญ คือ จะมีนักกู้ภัยจากมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 11 คน เดินทางมาในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 มีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้คำนึงถึงความปลอดภัยกับตนเองและคนรอบข้าง และพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จำนวน 6 จุดของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือวานิช เกาะเฮ หาดป่าตอง หาดกะตะ และหาดกะรน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: ดัชนี สัจจะบุญทวี/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต