จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์การเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาตรวจสอบแล้ว เพื่อส่งให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาทันในสมัยประชุมกลางปีนี้ ที่ประเทศจีน

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก เปิดเผยว่า “หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสากลสมัยที่ 37 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ได้มีมติเอกฉันท์พิจารณารับรองวาระการนำเสนอชื่อ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสู่ “บัญชีเบื้องต้น” (Tentative List) ตามที่ประเทศไทยนำเสนอ เพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก นั้น”

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการระดมนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมจัดประชุมวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูล หลักฐาน นำมาจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Nomination Dossier) ในการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กำหนดให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาเกือบ 6 ปี แต่หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลายครั้ง ในที่สุดเอกสารดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความหนาประมาณ 450 หน้า ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งเอกสารไปให้กรมศิลปากร ในฐานะเลขานุการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานให้จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งตัวแทนไปนำเสนอในรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งบางส่วนมีการแก้ไข บางส่วนผ่านไปด้วยความราบรื่น

อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากที่สุด คาดว่าภายในต้นปีนี้การแก้ไขเอกสารจะเสร็จเรียบร้อย จากนั้น จะส่งให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป หากให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้น จะส่งเอกสารให้เลขานุการอนุสัญญามรดกโลกประเทศไทย คือ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ในนามของประเทศไทย ให้ศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำเข้าสู่ที่ประชุมให้คณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม 2563 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาทางศูนย์มรดกโลก จะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบสถานที่จริงว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ประเทศไทยได้เสนอไปหรือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นการทำงานตามขั้นตอนปกติของศูนย์มรดกโลก

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ กล่าวด้วยว่า “เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ประเทศไทย โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมรดกโลก จากประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 22 ที่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอย่างแน่นอน”

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: วิมล หนูแก้ว/ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช