“Innovation Hub” ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดงานวิจัย เพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาบริการชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยมีภารกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม แต่โจทย์สำคัญ คือ การนำภารกิจเหล่านั้นไปเชื่อมโยงกับสังคม เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามพันธกิจมหาวิทยาลัย”

โดยในด้านการวิจัยนั้น การเชื่อมโยงกับสังคมจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ การนำงานวิจัยที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แก้ปัญหาชุมชน สังคม ในมิติต่าง ๆ แต่อีกส่วนหนึ่ง คือ การดึงประชาชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการหาโจทย์วิจัย เพื่อจะตรงตามความต้องการของชุมชน ใช้ประโยชน์ได้จริง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ

หน่วยงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนองพันธกิจดังกล่าว คือ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ Innovation Hub ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่าย 13 สถาบันใน 9 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นด้านต่าง ๆ มาบูรณาการกับการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีแปรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่

ผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของเครือข่ายทั้งผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และสินค้าจากผู้ประกอบการและชุมชน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น มีการตั้งแสดงและจำหน่ายในพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตรที่ Innovation Hub ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 09-8727-2560 และ 0-7428-2290 และเปิดสาขาอีก 2 แห่ง คือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เปิดสาขาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ที่บริเวณถนนนางงาม สงขลา และสาขาที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน อีกด้วย

เครือข่ายของศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ในภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการให้ทุนแก่สถาบันเครือข่าย เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

นอกจากนั้น ยังมีโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในธรรมชาติ 5 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของคนในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่อง E-commerce การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทักษะการจำหน่ายผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.สงขลา