จังหวัดสงขลา เปิดงาน “วันดินโลก” (World Soil Day 2019) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกของโลก พร้อมปลุกจิตสำนึกการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน


จังหวัดสงขลา เปิดงาน “วันดินโลก” (World Soil Day 2019) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกของโลก พร้อมปลุกจิตสำนึกการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

วันนี้ (9 ม.ค. 63) ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “วันดินโลก” (World Soil Day 2019) : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน “Stop Soil Erosion , Save Our Future” มุ่งตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และปลุกจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร และสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ และให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เกิดจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ข้าราชการ หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ทราบกันดีแล้วว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ แล้ว องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร ด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึก อันเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านต่าง ๆ ทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำการเกษตร และประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน พร้อมขอขอบคุณคณะทำงานจัดงาน “วันดินโลก” และผู้มีส่วนร่วมกันจัดงานวันดินโลกขึ้นในวันนี้

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ซึ่งทรงเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกของโลก ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรดินจนประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงศึกษาคนคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี อีกทั้ง ได้นำ “หญ้าแฝก” มาแก้ปัญหาเรื่องดินได้สำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลกจนเป็นที่มา และเป็นการเริ่มต้นของ “วันดินโลก”

ด้าน นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) กล่าว่า องค์การสหประชาชาติได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์กาาสหประชาชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

โดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งการประกาศรับรองวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Science) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม

โดยในปีนี้จะเป็นการจัดงานวันดินโลก ครั้งที่ 8 และสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อ “Stop Soil Erosion , Save our Future” ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กร และบุคคลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหาร พร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเรื่องการ “ขจัดความอดอยาก และหิวโหย” หรือ “Zero Hunger” ให้ได้ในปี 2573

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” นิทรรศการทางวิชาการดิน อาทิ ความเป็นมาของวันดินโลก องค์ความรู้ด้านการชะล้างพังทลายของดิน และแนวทางป้องกัน การน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในการแก้ไข ความสำเร็จของโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ เป็นต้น

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.สงขลา