หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “จิบน้ำชาหัวเช้า เล่าเรื่องเมืองสงขลา” Songkhla Sport City เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อราชการ สู่การพัฒนาพื้นที่ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสงขลาอย่างยั่งยืน

ช่วงเช้าวันนี้ (15 ม.ค. 63) ที่ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง และนายนฤทธิ์ มงคงศรี ร่วมพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อราชการในกิจกรรม “เสวนายามเช้า” โดยมี หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “จิบน้ำชาหัวเช้า เล่าเรื่องเมืองสงขลา” Songkhla Sport City ในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดี


กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการนำเสนอ VTR แนะนำหน่วยงานเจ้าภาพ , VTR “เล่าเรื่อง เมืองสงขลา” , การออกกำลังกาย นำโดยเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัด และอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอ สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

สำหรับ การจัดกิจกรรม“เสวนายามเช้า” ทางจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานราชการจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือและการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการการประสานงาน หรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัดและภารกิจต่าง ๆ สู่การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตพี่น้องประชาชนชาวสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การอยู่ดีมีสุขต่อไป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองทุกแห่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เช่นเดียวกัน

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-สวท.สงขลา…โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ-KTSLive