จ.สงขลา เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรอง พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ รวมทั้งกำลังคนในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

ช่วงบ่ายวันนี้ (15 ม.ค. 63) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มณฑลทหารบกที่ 42 ทัพเรือภาคที่ 2 กองบิน 56 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการติดตามสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อมูลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ในประเด็นสรุปการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้ง ปี 2562/2563 พบว่าในห้วงฤดูฝนที่ผ่านมา ถึงแม้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

ตลอดจนแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศ จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น แต่ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ก็ยังคงมีความเสี่ยง
เนื่องจากมีปริมาณฝนสะสมน้อย ไม่อยู่ในเขตชลประทาน และไม่มีแหล่งเก็บน้ำสำรอง จึงอาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ สำหรับในเขตชลประทานก็มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำการเกษตร เนื่องจากในหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อย อาจไม่เพียงพอในการสนับสนุนการเพาะปลูก สำหรับจังหวัดสงขลายังไม่ได้รับรายงานปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562-2563 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งประจำปี 2563 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การประสานการปฏิบัติ และการสนับสนุนการปฎิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

ด้าน นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่าพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งจังหวัดสงขลา ด้านอุปโภคบริโภค มีจำนวน 15 อำเภอ 73 ตำบล 429 หมู่บ้าน และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดภัยแล้งด้านการเกษตร จำนวน 16 อำเภอ 90 ตำบล 542 หมู่บ้าน ( ข้อมูลสำรวจ ปี 2559) สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดสงขลา พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) มีจำนวน 5 อำเภอ 10 ตำบล 41 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 649 ครัวเรือน 2,352 คน ( ขาดน้ำอุปโภคบริโภค 16 หมู่บ้าน และน้ำเพื่อการเกษตร 25 หมู่บ้าน) ดังนี้
1.อำเภอสะบ้าย้อย 3 ตำบล 9 หมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบ 567 ครัวเรือน 2,185 คน
2.อำเภอสิงหนคร 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 60 ครัวรือน 120 คน
3.อำเภอคลองหอยโข่ง 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 11 ครัวเรือน 32 คน
4.อำเภอสทิงพระ 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน
5.อำเภอนาหม่อม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ11 ครัวเรือน 15 คน โดยจังหวัดสงขลา ยังไม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พื้นที่ประกาศเขตให้การช่วยหลือภัยแล้งทั่วประเทศ(ณ ปัจจุบัน) มีจำนวน 18
จังหวัด 89 อำเภอ 509 ตำบล 4,429 หมู่บ้าน

สำหรับการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสงขลา ได้ให้อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ตามแนวทางของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ การแต่งตั้งคณะทำงานติตตามสถานการณ์ สภาพอากาศ และการจัดการน้ำ การแต่งตั้งศูนย์บัญชาการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2563 ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาที่ 192/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจ ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำ และภาชนะเก็บน้ำกลางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ให้อำเภอจัดกิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2563 และรายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ทราบภายในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2563 ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนแจกจ่ายน้ำในแต่ละหมู่บ้าน/ ชุมชน การประสานหน่วยงานติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้ล่วงหน้า การสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ และให้อำเภอรายงานข้อมูลแผนการเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดสงขลา ประจำปี
2563 ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้รวบรวมเครื่องจักรสาธารณภัยที่จะนำไปช่วยหลือผู้ประสบภัยแล้งของหน่วยงานหลักๆ ไว้พร้อมแล้วทั้งเครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที

นุชฮายาตี อีปง /ข่าว-สวท.สงขลา…โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ-KTSLive