นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้า 5 รางวัลจากเวทีประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้แสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในแต่ละสถาบันได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ สร้างมิตรภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โดยการเข้าร่วมครั้งนี้ นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถคว้ารางวัลจากเวทีดังกล่าวได้ถึง 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ นายซูไฮลี บาเห็ง
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CA-Makovในการทำนายการใช้ที่ดินในอนาคต กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายซูไฮลี บาเห็ง
ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CA-Makovในการทำนายการใช้ที่ดินในอนาคตกรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 นายฮัสซัน หลำยี
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอปากเปล่า สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง การจำแนกลักษณธรณีสัณฐานคาสต์และประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในถ้ำเขาจังโหลน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 นายฮัสซัน หลำยี
ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง การจำแนกลักษณธรณีสัณฐานคาสต์และประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในถ้ำเขาจังโหลน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

5.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 นางสาววรฤทัย ดิสสระ
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์เรื่อง เปรียบเทียบการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ กรณีศึกษามานิถ้ำภูผาเพชรในจังหวัดพัทลุงและมานิน้ำตกวังสายทองจังหวัดสตูล