“ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล”​ หารือร่วม NGO-IGO แก้ปัญหาจชต.


วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการพบปะหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกับหน่วยงานความมั่นคงและองค์การระหว่างประเทศ(IGO) องค์การพัฒนาเอกชน(NGO) ทั้งในและระหว่างประเทศ โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มงานการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ) ได้จัดการพบหารือระหว่าง ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกับหน่วยงานด้านความมั่นคง, องค์การระหว่างประเทศ/องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี