เทศบาลเมืองนราธิวาส ทำความสะอาดบริเวณ ตลาดสด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19
26 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COMD-19) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อไห้การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรศติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2563 ตลอดจนเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2558 ประกอบกับคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดนราธิวาส ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้
ดำเนินการในพื้นที่จัดนราธิวาส ทีผ่านมา
สำหรับวันนี้นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นำเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เทศบาลมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อหาสินค้าในบริเวณตลาดสดเทศบาล
นอกจากนั้นนายกเทศมนตรียังฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดได้ปฏิบัติตัวตามขั้นตอนเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยการสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆ

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส