“พ่อเมืองสตูล”​ บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ เตรียมความพร้อมรับมือ-ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19​ ย้ำ​ 4​ วิธีปฏิบัติศาสนกิจ เลี่ยงโควิด-19 ในเดือนรอมฎอน

20 เม.ย. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 12 โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล (ครั้งที่ 5) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี นายศักระ กปิลกาญจน์ นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ศาลากลางจังหวัดสตูล

โดยการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดสตูล โดยสถานการณ์การแพร่ระบาด ยังไม่มีผู้ป่วยโรค COVID-19 ในพื้นที่ เว้นกลุ่มผู้กลับจากร่วมกิจกรรมทางศาสนาจากประเทศอินโดนีเซีย 18 ราย รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูล 13 ราย, โรงพยาบาลสตูล 4 ราย และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1 ราย ทั้งหมดอาการดีขึ้นตามลำดับ ส่วนผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 8 รายกลับบ้าน และจะต้องกักตัวต่อที่บ้านอีก 16 วัน ภายใต้การดูแลของ อสม.อย่างใกล้ชิด

สำหรับมาตรการการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ผ่านด่านชายแดนของจังหวัดสตูล ทั้ง 2 ด่าน มีกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจสอบรายชื่อและบัตรประจำตัวประชาชน ว่าตรงตามที่แจ้งมาหรือไม่ จากนั้นจะมีการกรอกประวัติผู้เดินทางเข้ามา และเข้าสู่การตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย หากมีอุณภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะนำส่งโรงพยาบาลทันที

ส่วนผู้ที่มีอุณภูมิร่างกายปกติจะเข้าสู่การตรวจคัดกรองโดยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจหรือ Swab เพื่อหาเชื้อ COVID-19 จากนั้นแรงงานไทยและนักศึกษาทั้งหมดจะเข้าสู่การคัดแยกเพื่อนำไปสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการ ณ สถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ตามมาตรการ Local quarantine ซึ่งทุกแห่งของสถานที่กักตัว จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯสตูล ได้หารือมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ตามที่ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 /2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 และฉบับที่ 3 / 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมนั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงพบผู้ติดเชื้อ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

1. งดการจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดที่มัสยิด เคหสถาน หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ หากมีความประสงค์ก็ให้จัดทำอาหารปรุงสุกที่บ้านและจัดใส่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ แล้วแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านและญาติใกล้ชิดแทนการจัดเลี้ยงที่มารวมกันเป็นหมู่คณะ

2. กรณีสมาชิกในครอบครัวละศีลอด หรือรับประทานอาหารซาโฮร์ร่วมกัน ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในภาชนะร่วมกัน และให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและ หลังรับประทานอาหาร

3. งดการเอี้ยะติกาฟ และการละหมาดญะมาอะห์ที่เป็นซุนนะห์ (สุนัต) ประเภทต่างๆ ในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ได้แก่ การละหมาดตะรอเวียะห์ การละหมาดวิตร์ (วิเต็ร) และการละหมาด ตะฮัจญด ตลอดจน
กิจกรรมการรวมตัวอื่น​ๆ ที่มัสยิด หรือในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

และ 4. การจ่ายซะกาตฟิตร์ และฟิดยะห์ล่วงหน้าที่สามารถกระทำได้ตั้งแต่เข้าสู่เดือนรอมฎอน โดยให้มัสยิดเป็นผู้รวบรวม และขอให้สัปปุรุษทุกคนร่วมมือในการมอบซะกาตฟิตร์ และฟิดยะห์ดังกล่าวให้กับมัสยิดเพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มิได้เป็อุปสรรคให้งดการถือศีลอดแต่ประการใด ตลอดจนการ
กลืนน้ำลายที่ไม่เจือปนเศษอาหารที่อยู่ในช่องปาก ก็มิได้ทำให้การถือศีลอดบกพร่องแต่อย่างใด กลับเป็น
การรักษาร่างกายและลำคอ ให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น จึงไม่ควรถ่มน้ำลายในสถานที่สาธารณะโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อในสภานการณ์ปัจจุบันได้