เมื่อวันนี้ (15 พ.ค.63) ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือแถลงการณ์จากเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ นำโดย นายวัชรกร นุ้ยสมัน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาทับ และตัวแทนเครือข่าย รวม 30 คน ยื่นแถลงการณ์เครือข่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ ให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายวิชาการ ร่วมพัฒนาได้ประสานกับเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และความเข้าใจที่ตรงกัน ให้องค์กรสื่อมวลทั้งใน และนอกพื้นที่ เสนอข่าวที่ถูกต้องและเป็นจริง ทุกฝ่ายจะต้องมาออกแบบแนวทางการพัฒนาร่วมกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาจะได้แจ้งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป​ การยื่นหนังสื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการยื่นและพูดคุยร่วม 30 นาที

นายจอม หวันห้อย ตัวแทนชาวบ้านที่มายื่นหนังสือ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีโครงการที่จะก่อสร้างโครงการนิคมอุตาหกรรมก้าวหน้าในพื้นที่อำเภอจะนะ และมีกำหนดการเปิดเวทีรับฟังความเห็นชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 3 ตำบล คือ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม แต่มีกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยพยามยามคัดค้านไม่ให้เกิดเวทีดังกล่าว จนนำไปสู่การเลื่อนเปิดเวทีตามที่เป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่แท้จริง​ อยากเห็นการพัฒนา​ และต้องการให้เปิดเวทีรับฟังก่อน

ทางกลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่มาในวันนี้ เป็นคนในพื้นที่ เป็นชาวประมงพื้นบ้านตัวจริง เราอยากเห็นการพัฒนาในพื้นที่ อยากเห็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่แท้จริง จึงอยากให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านก่อน แล้วค่อยมีการตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

โดยให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริงได้มีโอกาสรับฟังและแสดงความคิดเห็นบ้าง

ทั้งนี้ สำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบาย “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน” ซึ่งในส่วนของ อ.จะนะ เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยได้มีการกำหนดด้านผังเมือง ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม

ด้านโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ ในโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา ด้านโครงข่ายการขนส่งทางบก มีแผนแม่บทจราจรเชื่อมทางหลวง ทางหลวงชนบท ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านพลังงาน ทั้งในส่วนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ/ชีวมวล/แสงอาทิตย์/ลม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบที่ 4

โดยภาพรวมโครงการ มีเนื้อที่ 16,753 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 18,680 ล้านบาท คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1 แสนอัตรา มีกิจกรรม 6 ประเภท 1.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา จำนวน 4,253 ไร่ 2.พื้นที่อุตสาหกรรมหนัก จำนวน 4,000 ไร่ 3.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า จำนวน 4,000 ไร่ จำนวน​ 4 โรง กำลังผลิตรวม 3,700 เมกะวัตต์ 4.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือ จำนวน 2,000 ไร่ 5.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า จำนวน 2,000 ไร่ และ 6.พื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย จำนวน 500 ไร่ และมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563