เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้นเป็นลำดับ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตามหลายภาคส่วน รวมถึงผู้ปกครองยังคงมีความเป็นกังวลว่าโรคโรคโควิด 19 นี้อาจกลับมาแพร่ระบาดในสถานศึกษาอีกครั้ง

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบุลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดจะลดลง แต่เมื่อใกล้เวลาการเปิดเทอมของแต่ละโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองและหลายฝ่าย มีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การเตรียมความพร้อม รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรค

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงความตั้งใจในการจัดเสวนา “เปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์” ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและกุมารแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงนโยบาย มาตรการ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นอกจากมาตรการและการให้ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆแล้ว ก่อนหน้านี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ให้แก่บุคลากรของโรงแรม และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการป้องกันตัวเองจาการติดเชื้อ แพร่เชื้อ รวมถึงการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการรับนักท่องเที่ยว

ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กล่าวว่า ก่อนเปิดโรงเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้มีมาตรการที่ออกมาเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อของกระทรวงศึกษาธิการแต่ยังมีความต้องการการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ในทางปฏิบัติ  สำหรับมาตรการที่ผู้ปกครองและครูควรทำก่อนเปิดเรียน เช่น การคัดกรองเด็กป่วยของผู้ปกครองและครู ไม่ควรให้เด็กป่วยมาโรงเรียน การกำหนดให้นักเรียนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางการแพทย์เมื่ออยู่ในโรงเรียน ส่งเสริมเรื่องการล้างมืออย่างถูกต้อง การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจใช้การเว้นห่างกันหรือการปรับระบบเวลาเรียน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างเสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มีลูกหลานเล็ก ๆ ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19 ด้วยหนังสือภาพ “เรายังรักกันทุกวันจ้ะ” ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อภาษารักในวันที่กอดกันไม่ได้ สร้างสายสัมพันธ์ทางใจ แม้กายจะห่างกัน ผลิตโดยโครงการภูมิคุ้มใจ ธนาคารจิตอาสา และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และหนังสือ “คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19” โดยโครงการเด็กไทยแก้มใส และศูนย์การเรียนรู้ สสส. มอบแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมงาน

โดยกิจกรรมจัดในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ พร้อมมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดหนังสือภาพได้ที่ www.happyreading.in.th