นายก อบต.รำแดง ชวนท่องเที่ยว ชมวิถีวัฒนธรรม และนวัตกรรมเกษตร ท่องเที่ยวรำแดงครั้งที่ 8

เปิดงานท่องเที่ยวรำแดง ครั้งที่8 ที่เดอะฮัล์คในฉาง บ้านป่าขวาง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
9 สิงหาคม63 ขอเชิญมาท่องเที่ยวและถอดบทเรียนรำแดงโมเดลไปปรับใช้

รำแดงโมเดล คือการบูรณาการการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยจะมี
-อบต.รำแดง ที่วางโครงสร้างและเป้าหมายอนาคตในการพัฒนาชุมชน และเชื่อมประสานเครือข่าย
-สวพ.8 ทำวิจัยการผลิตพืชครบวงจรโดยใช้ศาสตร์พระราชาร่วมกับชุมชน
-ผญ.บ้านป่าขวาง ทำการท่องเที่ยววิถีชุมชน และนำฮีโร่มาสร้างความสนใจ
-ภาคส่วนราชการนอกพื้นที่ เข้ามาร่วมตามภาระกิจและกิจกรรมที่เชื่อมโยงประสานต่อยอด
-ชุมชนที่รวมตัวกันเข้มแข็งพร้อมรับการพัฒนาจากภายนอก


นายอุดมทักขระ นายก อบต. รำแดง กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นมาเป็นครั้ง 8 ซึ่งต่อเนื่องมาจากงานเทศกาลดอกปอเทืองบานที่รำแดง ซึ่งในครั้งที่แล้วประสบความสำเร็จมาก ในครั้งนี้ เราจึงใช้ชื่องานว่า ท่องเที่ยวรำแดง ครั้งที่8 โดย อบต.รำแดง,สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8, กรมวิชาการเกษตร ร่วมกันบูรณาการจัดงาน โดยมีผู้สนับสนุนครั้งนี้ คือ ธกส.สิงหนคร ,เกษตรอำเภอสิงหนคร ,กลุ่มวิสาหกิจรำแดง และ ชุมชนรำแดง
โดยวัถตุประสงค์ของงานนี้
เน้นเรื่องวิถีวัฒนธรรม,การจัดแสดงโชว์การแสดงของผู้สูงอายุ
ทั้งนี้หน่วยงานสวพ.8 มีการจัดแสดงสินค้าเกษตร ที่เคยทำวิจัยในพื้นที่รำแดง นอกจากนี้ทางเจ้าของเดอะฮัลค์ ได้เพิ่มหุ่นฟางสไปเดอร์แมน และหุ่นฟางในวรรณคดี ซึ่งการจัดแสดงในครั้งนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยงานนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายที่เป็นของรำแดง อาทิเช่น วิถีโหนด ตาลตโนด เป็นต้น