24 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่า ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเตรียม จัดงาน “วันสงขลา” ภายใต้โครงการงานวัฒนธรรม ของดีเมืองสงขลา ประจําปี 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี เพื่อสร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิดและระลึกถึง การสถาปนาเมืองสงขลา ครบรอบ 178 ปี มี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายบัณลือเดช ทองนุ้ย รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดสงขลา นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อํานวยการภาคีคนรักเมืองสงขลา สมาคม นายประเสริฐ จันทรศิริภาส นายกสมาคม ฮกเกี้ยนสงขลา นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ ภาคีคน รักเมืองสงขลาสมาคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อําเภอ 16 อําเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลากล่าวว่าจังหวัดสงขลา ให้ความสําคัญกับวันสงขลาซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่ กลางเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฎจนทุก วันนี้เป็นเวลา 178 ปี ซึ่งเป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคน ต้องระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาร่วมกันทํา กิจกรรมดีๆ แก่บ้านเมืองของตนเองและมีส่วนช่วยใน การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และที่สําคัญการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิด ความสมานฉันท์และความผูกพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน ในสังคม ซึ่งจะนําไปสู่ความสันติสุข ตลอดจนการได้ ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสํานึกรัก และหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์และร่วมกันภาคภูมิใจ

การประชุมครั้งนี้ เพื่อกําหนดกรอบแนวทาง การจัดงาน ทั้งด้านสถานที่และกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วยการทําบุญบรรพชนคนสงขลา16อําเภอ,กิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและแต่ละอําเภอ ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 16 อําเภอ กิจกรรมเวียนเทียนเจดีย์เขาตังกวน, งานสมโภชเจ้า พ่อหลักเมือง, การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การประกวดธิดาสงขลา, การแสดงทางวัฒนธรรมและ การจัดนิทรรศการผลงานคนสงขลาหาต้นฉบับ, การ แสดงมหรสพพื้นบ้าน อาทิ หนังตะลุง มโนราห์ และ การจัดทําหนังสือที่ระลึก เป็นต้น