นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวถึงกรณีผังเมืองจะนะ 3 ตำบล ที่มีกลุ่มผู้คัดค้านมาปักหลักบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาว่า ได้สั่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองในเขตจังหวัดสงขลาสรุปมติที่ประชุมเมื่อวานนี้(28 กันยายน 2563) เพื่อนำเสนอส่วนกลางคือคณะกรรมการผังเมืองตามขั้นตอนกฎหมาย เมื่อคณะกรรมการผังเมืองส่วนกลางเห็นชอบอย่างไร ก็จะปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของพื้นที่ที่ขอแก้ไขและรายละเอียดของการขอแก้ไขไว้ในที่เปิดเผย 30วัน โดยในประกาศให้มีคำเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วัน จากนั้น คณะกรรมการฯจะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จากทั้งหมด 8 ขั้นตอน ของการขอแก้ไขผังเมืองรวม

“จังหวัดดำเนินทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมรับฟังข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอจากทุกฝ่ายให้คณะกรรมการผังเมืองระดับชาตินำไปพิจารณาด้วย” นายจารุวัฒน์ กล่าว และว่า

ขณะเดียวกัน ในวันนี้จะให้เจ้าหน้าที่สรุปมติที่ประชุม นำเสนอให้ทุกฝ่ายได้รับทราบด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้คัดค้าน ที่บุกเข้ายื่นหนังสือต่อที่ประชุม(ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้ว) เพื่อคัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองพื้นที่ 3 ตำบลของอ.จะนะ คือ ตำบลนาทับ,ตลิ่งชัน และสะกอม เป็นสีม่วง เพื่องรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ ยังคงปักหลักหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา

โดยนายกิตติพพ สุทธิสว่าง ผู้ประสานงานกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น หนึ่งในแกนนำผู้คัดค้าน กล่าวว่า จะยังคงนั่งบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาไปเรื่อยๆ จนกว่าภาครัฐจะยอมคุยด้วย โดยระหว่างนี้จะมีกลุ่มบุคคลต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยอย่างต่อเนื่องด้วย