‘’นายสนั่น สนธิเมือง’’เผยปัญหาแก้ได้…คำตอบอยู่ที่ ‘’หมู่บ้าน’’
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ปี 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ปี 2562 โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นายธัชชัย อุบลไพศาล ผู้อำนวยกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. พร้อมปลัดตำบล 282 ตำบล คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสา 282 ตำบล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4อำเภอสงขลา จำนวน 753 คน เข้าร่วมที่โรงแรม เซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. กล่าวว่า กองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน กล่าวคือ “คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน และเป็นการแก้ไขปัญหาตามความเป็นจริง ที่สอดคล้องกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป” รวมทั้งมีจุดมุ่งหมาย “ต้องการให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน ลงไปปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการการทำงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ ร่วมในสันติสุข เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับประชาชน สร้างความอบอุ่นใจและเชื่อมั่นต่อทางราชการ”

โดยวันนี้ได้มีการพูดคุยในเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ซึ่งได้มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับทีมพนมที่จะต้องไปขับเคลื่อนงาน โดยมีอยู่ 3 หลัก เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะจัดทำแผนของหมู่บ้านให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจนโครงสร้างอำนาจหน้าที่ต่างๆ ให้ครบทุกภาคส่วนหรือที่เขาเรียกว่า 4 เสาหลัก เพราะฉะนั้นบทบาทแรกต้องให้ทีมเข้าไปปรับปรุงคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน เสร็จแล้วให้คณะกรรมการหมู่บ้านวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการในการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ จัดทำแผนหมู่บ้าน เมื่อได้แผนของหมู่บ้านแล้ว จะเข้าสู่สภาสันติสุขตำบล

“สภาสันติสุขตำบล ตรงนี้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกทบวง – กรม ต้องเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้ เพื่อบูรณาการแผนงานต่างๆดังกล่าว ตลอดจนในมิติต่างๆ”

นายสนั่น กล่าวต่อว่า เมื่อเราได้ข้อมูลจากคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว ก็จะเข้าไปสู่ตำบลสันติธรรม ก็คือ มิติของชมรมสันติสุขอยู่ที่ตำบล หรือการบริหารของฝ่ายปกครองท้องที่ที่จะเข้าไปขับเคลื่อนงาน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย โดยการจัดทำแผนโครงการ แผนงบประมาณ ที่จัดสรรให้ในปี 2561 นี้ คือ ตำบลที่มีขนาดใหญ่ ประมาณตำบลละ500,000 บาท และตำบลที่มีขนาดเล็กลงมา 400,000 บาท โดยชมรมสันติสุขที่อยู่ตำบลจะต้องไปทำแผนงานโครงการ ตามข้อเสนอแนะของนายอำเภอ ซึ่งเมื่ออำเภอมีข้อเสนอแนะที่จะจัดทำอะไรต่างๆ ทางชมรมสันติสุขตำบล ต้องทำแผนงาน โครงการขึ้นมา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบไปยังสภาสันติสุขตำบล ที่มีกลไกจากทุกภาคส่วนรวมอยู่ในตำบล เพื่อบูรณาการแผนงานต่างๆและลดความซ้ำซ้อน ตลอดจนการประสานงาน ทั้งนี้ตามหลักในการขับเคลื่อน เมื่อผ่านความเห็นชอบของสภาสันติสุขตำบลแล้ว จะดำเนินการให้ สบก.อำเภอได้พิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือดำเนินการตามแผนงานที่ทางชมรมสภาสันติสุขตำบลได้เสนอต่อไป

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการทำงานของฝ่ายพลเรือน ฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ที่จะก่อให้เกิดการทำงานที่เข้มแข็งเกิดขึ้นในหมู่บ้าน มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้านให้ยั่งยืน ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สามารถบริหารจัดการหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้านของตนเอง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในหมู่บ้าน โดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานในพื้นที่ ผลลัพธ์สุดท้ายจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ การอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรัก ความสามัคคี จะช่วยส่งผลให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ