สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เดินหน้าเร่งพัฒนาศักยภาพงานเคหกิจเกษตร

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ระดับอำเภอณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการอบรมระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรจาก14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 71 คน


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานส่งเสริมเหกิจเกษตรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า50 ปี ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเกษตรของประเทศไทยได้เปลี่ยนไป จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อสืบทอดงานเคหกิจเกษตร ซึ่งจะครอบคลุมในด้านการเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปสินค้าเกษตร การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การสร้างสุขภาวะในครัวเรือนและอาชีพการเกษตร

รวมถึงการทำงานต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆจึงได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติงานในพื้นที่ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร และได้มอบแนวทางในการพัฒนางานเคหกิจเกษตรไว้เพิ่มเติม 3ประเด็น ดังนี้

1.การพัฒนาครัวเรือนและชุมชนให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และ
3.การพัฒนาความรู้ และทักษะเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับตนเอง