สงขลา – เปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” น้อมรำลึกถึง พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ครบรอบ 103 ปี พร้อมมอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรและนักสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวานนี้ (26 ก.พ.62) ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี และเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์แสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นประเพณีตลอดมา

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงก่อตั้งสหกรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไข ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องประชาชนต่อมาแนวคิดเรื่องสหกรณ์ได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศและมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมอย่างต่อเนื่องโดยระบบสหกรณ์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการวิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริของพระองค์สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้นตามลำดับ

นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ มวลสมาชิกของสหกรณ์ทุกสหกรณ์ในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ด้วยพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นประเพณีตลอดมา

โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในอุดมการณ์หลักการวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงซึ่งภาครัฐและภาคสหกรณ์ต้องร่วมมือร่วมใจกันนำสหกรณ์สู่ภาคประชาชนให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมวลชนชาวสงขลา เมื่อถึงเวลานั้นสงขลาจะเป็นเมืองสหกรณ์ภายใต้หลักการสหกรณ์ “ชาวสงขลาพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันและกันตลอดไป”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้มอบโล่ประกาศส่งเสริมคนดีตามวิถีพอเพียงแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักสหกรณ์ดีเด่น/คนดีสหกรณ์ที่เป็นต้นแบบของการมีอุดมการณ์ หลักการและปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์ทำให้สหกรณ์ต้นสังกัดดำเนินงานได้มาตรฐานสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์อีกด้วย