วันนี้ (5 มีนาคม 2562) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ Food Truck” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Entrepreneur Creation : NEC) ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม-30 เมษายน 2562

โดยมี นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 30 คน ณ โรงแรมนิวซีซั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนธุรกิจ และแนวคิดในการทำธุรกิจ Food Truck โดย อาจารย์บุญเลิศ ว่องสุวรรณเลิศ และนายพิชัย จงไพรัตน์

นายประสาทสุข กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เล็งเห็นความสำคัญธุรกิจ Food Truck จัดโครงการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคให้เป็นหนึ่งโครงการเรือธง หรือ Flagship ของกรมฯ

โดยได้เตรียมออกมาตรการผลักดันและส่งเสริมที่เรียกว่า “สมาร์ทฟู้ดทรัค Smart 4 Food Truck” ประกอบด้วย การพัฒนาสร้างมาตรฐานในส่วนสำคัญต่าง ๆ 4 ส่วน

  1. มาตรฐานคนที่ทำอาหารบนรถฟู้ดทรัค
  2. มาตรฐานของครัวบนรถฟู้ดทรัค
  3. มาตรฐานของตัวรถฟู้ดทรัค
  4. มาตรฐานตลาดที่เป็นทั้งตัวตลาดที่เป็นสถานที่ (Market Place)

มาตรฐานทั้ง 4 นี้ จะมีส่วยช่วยยกระดับอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคให้เติบโตแข็งแรงและยั่งยืน ซึ่งกรมฯ จำเป็นต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนมาตรฐานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

ตลอดจนผลักดันให้เกิดตลาดที่ดีอันเป็นสถานที่ขายสำคัญของฟู้ดทรัคที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้กรมฯ ยังมีกองทุนที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการฟู้ดทรัคที่ต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 อีกด้วย