เย็นวันนี้ (16 มีนาคม 2562) ที่ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดงาน “ภูมิปัญญาผ้าทอตากใบ” โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ผศ. ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธ และประชาขนเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ผ้าทอตากใบจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ตนและคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปทำการศึกษาข้อมูลและการจัดทำ FOCUS GROUP กับสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

หลังจากนั้นจึงได้สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ประเภทผ้าของกลุ่มที่ประกอบไปด้วยผ้าพื้น ผ้ายกดอก ผ้ามงคลเจ็ดสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้ามงคลเจ็ดสีเป็นผ้าที่สะท้อนอัตลักษณ์และความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ

โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าสามารถสร้างมูลค่าได้โดยสมาชิกเอง อาทิ เช็ตผ้าคลุมไหล่ ผลิตภัณฑ์หมวก ผลิตภัณฑ์กระเป๋า และการบูรณาการกับผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดนราธิวาสที่มีความสวยงาม คงทน เส้นเล็ก ไม่ขึ้นรา การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยชุดนี้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มทอผ้าและชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ถิ่นมลายูให้คงอยู่ต่อไป

เพื่อให้ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้มีโอกาสเผยแพร่และขยาย องค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลุ่มสตรีวัยก้าวหน้าสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลา
จึงได้จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าทอตากใบ “Tak Bai Hand Woven Fabric” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการและการตลาดให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย

ตลอดจนเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิด ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการสร้างการรับรู้และแบรนด์ผ้าทอตากใบของกลุ่มศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง เพิ่มมูลค่าทางการตลาดต่อไป

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส