วิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการให้กับครูปฐมวัยในเครือข่าย ประจำปี 2562 ภายใต้ “โครงการการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง” วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562

จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมครูผู้ดูแลเด็กในการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 1 เป็นการผลิตสื่อการสอนในโมดูลการเรียนรู้ 8 โมดูล คือ 1.หนูน้อยพอเพียง 2.หนูน้อยรักการเกษตร 3.หนูน้อยรู้รักสามัคคี มีสันติสุข 4.หนูน้อยรักน้ำและการชลประทาน 5.หนูน้อยจิตอาสาและทำความดีด้วยหัวใจ 6.หนูน้อยเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.หนูน้อยสืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 8.หนูน้อยพลเมืองไทย

โดยวิทยากร ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วม 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยได้มีความรู้และสามารถนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย ซึ่งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คุณครูร่วมผลิตสื่อจากต้นแบบ 3 ชิ้น คือหนูแจ๋ม หนูจุก เจ้าทุย เพื่อใช้ในแต่ละโมดูลในการอบรมครั้งถัดไป ในการทดลองใช้สื่อ ครูทุกโรงเรียนนำสื่อทั้ง 3 ชิ้นไปประกอบการเล่านิทานที่ครูได้แต่งขึ้น

โดยมีการประเมินทั้งผลการใช้สื่อการสอน ประเมินผลจากตัวเด็กในการฟังนิทาน จากสื่อที่จัดเตรียมไว้ หลังจากครูได้นำสื่อไปใช้แล้ว แต่ละโรงเรียนจะต้องถ่ายเป็นคลิปวิดีโอการสอน พร้อมทั้งชื่อนิทาน ส่งเข้ากลุ่ม Facebook เครือข่ายครูปฐมวัย วชช.สงขลา และผลประเมินการใช้สื่อมายังผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อสรุปต่อไป