สงขลา – สถาบันทักษิณคดีศึกษา สืบสานประเพณีวันว่าง จัดงาน “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ประชาชนทุกเพศทุกวัยต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดไทย เสื้อผ้าลายดอกเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

วันนี้ (11 เม.ย. 62) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา (สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่และสมเด็จเจ้าพะโคะ) ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยมี นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา/รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าชุดไทย เสื้อผ้าลายดอกเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

นางสมศรี รักนุ้ย กล่าวว่า ประเพณีวันสงกรานต์เป็นประเพณีที่จัด ขึ้นทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยถือเอาวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย กิจกรรมสำคัญที่กระทำกันคือการสรงน้ำขอพรพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุผู้อาวุโส เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ทั้งนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้อัญเชิญสามสมเด็จเจ้าแห่งุ่มทะเลสาบสงขลา


ซึ่งประกอบด้วย สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด มาประดิษฐานบนเบญจา ให้ประชาชนทั่วไปได้สรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในปีนี้ และมีการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยได้นำศิลปะการแทงหยวกมาประดับตกแต่งเบญจาซึ่งงดงามมากและหาดูได้ยากในปัจจุบันนับเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป

สำหรับการจัดงานวันว่างหรือวันสงกรานต์มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของชาวใต้ สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งชาวจังหวัดสงขลา ชาวภาคใต้รวมถึงประเทศใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือระหว่างวันที่11-16 เมษายน 2562 การรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องประเพณีวันว่างของชาวใต้

ขอบคุณภาพ-ข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาดประชา-วิทยาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา