บรรยากาศสนามกีฬาอำเภอสะเดา โดย อบจ.สงขลา มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนผ่านนโยบายที่สำคัญคือการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย หนึ่งอำเภอ หนึ่งสนามกีฬามาตรฐาน

โดยปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วในหลายๆ อำเภอ ซึ่งได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสะเดา อำเภอระโนด อำเภอนาทวี อำเภอนาหม่อม และในปีนี้จะดำเนินการต่อที่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสิงหนคร ท่านใดอยู่บริเวณใกล้เคียงไปออกกำลังกายกัน

ขอบคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา Songkhlapao