วิทยาลัยชุมชนสงขลา เดินหน้าโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนาปี 2 หวังสานต่อโครงการเดิม ต่อยอดทำนาได้มากกว่าข้าว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่แปลงนาโรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา ได้มีกิจกรรม “โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา ปี  2” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กลุ่มข้าวช่อขิงบ้านกระอาน ชุมชน คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านกระอาน

นายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน  เปิดเผยว่า ว่าโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนาปี 2 (Young Smart Farmer Project Ep.2) จัดขึ้นในวันนี้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนภายใต้แนวคิด “ทำนาได้มากกว่าข้าว” จากโครงการนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริง สร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง สร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

“วันนี้ได้จัดกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในวันนี้คือการดำนาข้าวช่อขิง ณ แปลงนาโรงเรียนบ้านกระอานจำนวน 11 ไร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก วิทยาลัยชุมชนสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มข้าวช่อขิงบ้านกระอาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

นายสนอง จันทร์รักษ์ ได้แสดงความชื่นชมในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆเห็นความสำคัญของชุมชน มีการส่งเสริมการเป็นอยู่ที่พอเพียง ใช้ชีวิตอย่างพอควรภายใต้พื้นฐานชีวิตแบบดั้งเดิม จาก โครงการนี้ทำให้เห็นว่า “การทำนานั้นได้มากกว่าข้าว” นอกจากได้ข้าวที่ดีและมีประโยชน์แล้ว ยังสร้างจิตสำนึกหรือที่ดี ความรักความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับนักเรียน